logo
ห้องสมุดคือประตู
สู่ความรู้ในโลกกว้าง
ความฉลาดเพิ่มพูลได้
ถ้ารู้จักใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดสุดสำคัญ
เป็นมิ่งขวัญการศึกษา

หนังสือและวรสารแนะนำ

มีให้บริการในห้องสมุด

ค้นหาฐานข้อมูลของ CINAHL


Keyword     Title     Author

ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและยืมหนังสือได้

อาจารย์

ข้าราชการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ และโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

นักศึกษา

นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

ลูกจ้างประจำ

เจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ผู้อ่านจะต้องอ่าน ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านโดยเฉพาะ เมื่ออ่านแล้วให้นามาวางไว้ที่ชั้นพักวางหนังสือที่เตรียมขึ้นชั้นหรือบนโต๊ะที่อ่าน ส่วนหนังสือพิมพ์ให้นามาเก็บไว้ที่เดิมคือ ชั้นวางหนังสือพิมพ์

ข่าวสารกิจกรรม

การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ผู้อ่านจะต้องอ่าน ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านโดยเฉพาะ เมื่ออ่านแล้วให้นามาวางไว้ที่ชั้นพักวางหนังสือที่เตรียมขึ้นชั้นหรือบนโต๊ะที่อ่าน ส่วนหนังสือพิมพ์ให้นามาเก็บไว้ที่เดิมคือ ชั้นวางหนังสือพิมพ์

การอ่านหนังสือภายในห้องสมุด ผู้อ่านจะต้องอ่าน ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้อ่านโดยเฉพาะ เมื่ออ่านแล้วให้นามาวางไว้ที่ชั้นพักวางหนังสือที่เตรียมขึ้นชั้นหรือบนโต๊ะที่อ่าน ส่วนหนังสือพิมพ์ให้นามาเก็บไว้ที่เดิมคือ ชั้นวางหนังสือพิมพ์

เวลาเปิดบริการ

  • จันทร์ - ศุกร์ 8:30 - 18:00
  • วันอาทิตย์ 9:00 - 17:00
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

รูปภาพกิจกรรม