logo
ห้องสมุดคือประตู
สู่ความรู้ในโลกกว้าง
ความฉลาดเพิ่มพูลได้
ถ้ารู้จักใช้ห้องสมุด
ห้องสมุดสุดสำคัญ
เป็นมิ่งขวัญการศึกษา

คำถาม – คำตอบ

สร้างคำถามใหม่